سنگ غدد بزاقی

2021-02-08T06:51:05+03:30

سنگ غدد بزاقی Sialolithiasis سنگ غدد بزاقی چیست ؟ سنگ غدد بزاقی شایعترین اختلال در عملکرد غدد ترشح کننده بزاق است .در این حالت سنگ درون سیستم مجاری غدد بزاقی تشکیل میشود . شیوع این مشکل در مردان بیشتر از زنان است . در کودکان نادر است [...]