گلودرد

2021-02-06T18:37:59+03:30

گلودرد Sore Throat هر فردی در طول زندگی ممکن است بارها به گلودرد دچار شود . افراد با شکایت درد ناحیه گلو و حلق ، احساس خشکی و تحریک و سوزش مراجعه میکنند . اغلب از تشدید درد حین بلعیدن شاکی هستند . علایم همراه گلودرد میتواند بسیار [...]