التهاب حنجره

2021-02-06T18:36:59+03:30

التهاب حنجره Laryngitis حنجره عضوی بسیار پیچیده و ظریف است که در تنفس ، صحبت کردن ، بلع و حفاظت راه هوایی ، نقش اساسی دارد . به دلیل موقعیت و اهمیت این عضو ، رخداد هرگونه تحریک و التهاب یا تغییر در ساختمان آن ، میتواند باعث [...]