بزرگی غدد لنفاوی گردن

2021-11-18T12:48:19+03:30

بزرگی غدد لنفاوی گردن Cervical lymphadenopathy غدد لنفاوی در مناطق مختلفی از بدن وجود دارند . جزیی از سیستم ایمنی میباشند که در کار دفاع از بدن ، در برابر عوامل بیماری زا نقش مهمی دارند . در گردن ، کشاله رانها ، زیر بغل ، سر و [...]