توده های گردن

2021-02-08T07:00:45+03:30

توده های گردن NECK MASS شیوع توده های گردنی در سنین مختلف از جمله شایعترین علت مراجعه افراد به پزشکان وجود توده گردن در سنین مختلف است . این مساله میتواند بسیار برای بیمار و اطرافیان او شک برانگيز و نگران کننده باشد . به دلیل آناتومی [...]