چشایی

2021-02-08T06:49:59+03:30

چشایی Taste احساس چشایی زبان ارگان مسئول حس چشایی میباشد . گیرنده های تحریکات چشایی به طور عمده در روی زبان در مناطقی که جوانه های چشایی نام دارند قرار گرفته اند . علاوه بر زبان در سایر مناطق حفره دهان نیز میتوان به شکل پراکنده این [...]