بزرگی لوزه ها

2022-07-23T21:16:24+03:30

لوزه ها Adenotonsillar Hypertrophy بزرگی لوزه ها حلق یک نوار پیوسته از بافت لنفاوی دارد که حلقه والدایر نامیده می شود . بخش فوقانی این حلقه در ناحیه نازوفارنکس ادنویید ( لوزه سوم ) را تشکیل می دهد . لوزه های کامی در طرفین نیز جزئ از [...]