خرو‌پف در کودکان

2024-02-09T10:03:16+03:30

خرو‌پف در کودکان snoring in children خروپف در کودکان خرو پف در کودکان و اختلال تنفسی خواب ( به مقاله اختلال تنفسی خواب مراجعه شود ) از جمله علل شایع مراجعات به درمانگاه‌های گوش و حلق و بینی است .هرگونه خروپف در کودکان را باید جدی گرفت و [...]

خرو‌پف در کودکان2024-02-09T10:03:16+03:30

بزرگی لوزه ها

2022-07-23T21:16:24+03:30

لوزه ها Adenotonsillar Hypertrophy بزرگی لوزه ها حلق یک نوار پیوسته از بافت لنفاوی دارد که حلقه والدایر نامیده می شود . بخش فوقانی این حلقه در ناحیه نازوفارنکس ادنویید ( لوزه سوم ) را تشکیل می دهد . لوزه های کامی در طرفین نیز جزئ از [...]

بزرگی لوزه ها2022-07-23T21:16:24+03:30
Go to Top