بیماری منیر

2021-02-06T18:39:18+03:30

بیماری منیر Menier disease بیماری منیر در اثر وجود مشکل در گوش داخلی ایجاد میشود . در این بیماری افراد مبتلا دچار حمله های سرگیجه دورانی میشوند که همراه کاهش شنوایی و وزوز گوش میباشد . اغلب یک گوش درگیر است اما موارد دوطرفه نیز وجود دارد . [...]