گوش درد

2021-02-08T06:44:31+03:30

گوش درد Otalgia گوش درد ، از علل شایع مراجعات به مراکز درمانی است . به دلیل ساختمان پیچیده و شبکه اعصاب متعدد که در آناتومی گوش در بخشهای خارجی و میانی دخیل هستند ، رخداد درد میتواند به دلایل بسیار گوناگونی باشد . اعصاب زیر در شبکه [...]