گرفتگی صدا

2021-02-08T06:43:28+03:30

گرفتگی صدا Hoarseness گرفتگی صدا چیست ؟ اصطلاح گرفتگی صدا به هرگونه تغییر در کیفیت صوت افراد گفته میشود . این تغییر میتواند در اثر هرگونه اختلالی در مسیر تولید صوت ایجاد شود ولی مساله اختصاصی نحوه عملکرد حنجره به عنوان اندام اصلی تولید صوت است . [...]