زبان جغرافیایی

2021-02-08T06:44:53+03:30

زبان جغرافیایی Geographic Tongue خیلی از افرادی که به کلینیک های گوش و حلق و بینی جهت معاینه و مطرح کردن مشکلات متفاوتی ، مراجعه میکنند ، در ضمن معاینات روتین متوجه ، وجود یک تشخیص اتفاقی ،در زبان میشوند . طرحی بسیار شبیه به نقشه ها و [...]