انحراف تیغه بینی (سپتوم)

2021-02-08T06:58:06+03:30

انحراف تیغه بینی (سپتوم) Nasal Septal Deviation تعریفی از انحراف تیغه بینی انحراف سپتوم (تیغه وسط بینی ) که از آن به انحراف بینی یاد می شود از موارد شایع انسداد فیزیکی بینی است . انحراف بینی در چند حالت ممکن است دیده شود : در نوع [...]