بهبود زخم

2021-02-06T18:41:19+03:30

بهبود زخم Wound Healing مکانیسم بهبود زخم در بدن بسیار پیچیده بوده و عوامل متعددی در روند آن اثر دارند . هرچه شرایط سلامت فرد بهتر باشد ، مسلما روند بهبود زخم سریعتر و بدون عارضه تر خواهد بود . عوامل موثر در روند بهبود زخم سن ( [...]